У Франківську Порошенко проводить нараду щодо збереження карпатських лісів (відео)

Вересень 29, 2017, 17:15 | (0) | область
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî âûñòóïèë íà Ïàðàäå êî Äíþ Íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû, â Êèåâå, 24 àâãóñòà 2016 ã.  ýòîì ãîäó Óêðàèíà îòìå÷àåò 25-þ ãîäîâùèíó ñâîåé íåçàâèñèìîñòè. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

У Франківську Петро Порошенко зустрівся з керівниками західних областей для наради з екологічних питань, зокрема, щодо боротьби із незаконними вирубками лісів:

Карпати – наше національне багатство, яке цікаве Україні та всьому світові. Потрібно посилити координацію та узгоджені дії між правоохоронними і фіскальними органами та екологічною інспекцією і обласними державними адміністраціями – для подолання незаконних рубок та припинення явища тіньового обігу деревини.

Також маємо запровадити єдину державну систему електронного обліку деревини. Всі лісокористувачі, які здійснюють реалізацію деревини в Україні, зобов’язані ввести електронний облік, а деревина поза системою – вважатиметься незаконно заготовленою, – йдеться на сторінці Глави держави.

Джерело: versii.if.ua

Коментарі

Немає коментарів

Залишити коментар

Доступні теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>